Pages - Menu

2009年8月11日 星期二

SILICONE PRODUCTS

最近在家品店都會見很多 SILICONE PRODUCTS....有貴有平......


今次比我見到有 SILICONE 手套, 之前一直都想買....在 CITYSUPER 要 $100+, 上次在上海街都要 $80....今次比我見到 $39....仲要有我鍾意的粉紅色, 所以買了一對...仲有這個很CUTE, 平放時似隻碟...升高後, 似隻碗....慳位........$25..這個係細SIZE, 如果OK, 就去買個大的.在 快圖美買的 手動攪拌器 $29, 見佢細細部, 方便