Pages - Menu

2009年8月24日 星期一

百佳換的 玻璃煲

 


見百佳有各種玻璃煲用積分換, 剛巧原來我都夠分換了個 2kg 的 , 用了 6500分...見佢made in france 喎,但有簡體字喎... 


可以 400度明火, 有個oval 形的想要多些, 但唔夠分...要 10800分...所以只換了細的.