Pages - Menu

2006年12月25日 星期一

韓國滑雪之旅 2006 白色的聖誕


晚機去 Seoul, 第一次坐 Business class, 因為 兒媽幫我們 upgrade了.  但回程沒有呢.  衰衰由上機到下機都是 sleep 了.此行主要是 滑雪 ma, 之前 都買了 $2000+ 的預備野, 衰衰的 防雪眼鏡,


雪外套, 雪庫, 鞋 等......., 很 型 呀.......


佢每次滑下, 都是我推佢上小山, 追佢下來, 辛苦都可以減肥, 衰人就自己搭吊車上山滑下, 衰人都可能老了, 竟然話有些怕, 太高, 一肥一廋都不知話幾好玩, 不過, 我都怕....今次同一肥,一 廋表哥同行, 佢地都很錫衰衰的.  衰衰當佢地是真哥一樣, 其他人問佢有沒有哥哥呀, 佢會話有2個, 其他人以為媽媽生了3個小朋友.......我們去了很遠的 " 大長今" 村, 實景, 衰衰 很新奇, 看了那場景都想起戲情,


佢仲做了當時的小皇帝, 很嚴肅, 影相都唔笑呢.我們仲約了在韓國的朋友, 衰衰很似哥哥照顧小朋友, 因為很少是佢比人大ma.


這小朋友是韓國爸爸, 中國人媽媽. 很 cute 呢.