Pages - Menu

2009年7月15日 星期三

芝士煙三文魚蟹柳pizza

 


一直想買pizza cheese, 但每次見到都係大包, 今次見到有細包, 仲有特價, $23...正....在 citysuper 有試食, 衰衰鍾意這個 簿餅, $21...有4塊...心想可以做 pizza 底...一塊都唔細的....


 奄尖衰衰, 唔鍾意出外的pizza, 因為有佢唔鍾意的材料, 自己制就可以選喜歡的材料


我先搽 茄汁, 再加芝士在底, 放三文魚同蟹柳, 再放 pizza cheese, 先做一塊看得唔得先.焗完都似模似樣, 食下超正, 我自己很喜歡....., 叫衰人食下, 個衰人唔好味的話, 不但唔會食, 仲彈到你飛起, 好味呢, 只話ok, 叫我再焗....衰到庳的.再焗一塊, 放多些料, 放多些 芝士...真係食到停唔到口.....都好係方便, 快, 同易做......