Pages - Menu

2010年7月4日 星期日

BIG PROJECT 2010

每年衰衰生日就係我的BIG PROJECT 啦...


不過, 由7歲起就沒有搞大形生日會, 只係同家人食餐飯..我就可以唔駛煩..


今年衰衰話要搞生日會, 因為佢想同學到新屋玩......


沒有搞了數年生日會要再搞啦..幸好佢只話請數位小朋友..


今次的生日會完全唔同以前的生日會, 佢話唔要卡通野, 佢怕比同學笑, 佢話現在係大既小朋友生日會, 唔駛搞甘多野, PROGRAM 都唔駛, 自由喎......


所以我都只係安排食物.....很輕鬆......


之後一日, 就再約婆婆, 公公, 兒媽, 舅父......都係新屋,


新屋開始招待客人.......HOUSE WARMING.......