Pages - Menu

2009年10月14日 星期三

衰衰 lunch box -- 14/10/2009

 


三文魚菜芯葉飯團


小甘旬/日本玉子/鹽燒靖魚/


蜜糖焗日本紫番薯


 


究竟想食的係細薯定係番薯呢?


衰衰話明天想食 potato, 買了本想做香草焗薯啦.....問佢係唔係香草焗呀, 定係咖哩薯塊呀....


點知佢話應該係甜的, ...我想.....吓, 甜薯塊.......


再問佢係番薯, 定係細薯呀....佢仲話係 potato...


我再問係 sweet potato 定係 potato...


衰衰話, 總之甜的 potato...


大少想食的係日本紫番薯, 唔係薯塊....比佢激 c......, 仲話番薯係 sweet potato, 佢已講了甜的細薯, 佢沒有講錯喎... 中文名唔係英文意思ka....haha 做菜飯係就係煩了些....但佢食了飯團等如食了菜...真好番薯, 我蒸完再用蜜糖焗到表面硬少少...真係幾好食...我都鍾意食...


見有靖魚買, 買了試下, 只用鹽同香草焗, 很香, 很入味..., 下次可以再買, 唔駛只係食..龍利柳 


小食盒: 忙果/咖哩味薯片


隻日本咖哩味細薯片, 衰衰念念不忘, 行遠些都買了比佢......