Pages - Menu

2010年5月14日 星期五

吉吉島 $10 店有新便當用品

都很耐沒有行 $10 店了, 尋日想去買野, 就去行下,


嘩, 有很多新的便當用品


 新的簽簽很 cute 呀, 本來同款的只買一包, 但最後都係買埋佢, 難得佢有哂貨, 遲些想買可能唔再出現, $10 店都唔係第一次想再買就唔番貨..


同埋, 今次的簽簽係短些的, 易些裝飾食物.仲有food drawing pen, $10 真係抵呀...係log-on 都心思思想買...但係嚴佢貴, 現在 $10, 就買2枝...這個一套的, 衰衰見到很喜歡