Pages - Menu

2012年5月9日 星期三

衰衰 lunch box -- 2-3/5/2012


都係 飯團袋 again and again.....haha肉鬆飯團
檸檬咖哩雞塊
蒸南瓜
生果:  紅肉蜜瓜

衰衰都夠奄尖啦, 蜜瓜只食紅肉.....
比佢激c

最近無了 strawberry 了
要轉食蜜瓜/西瓜類


另一日

肉鬆飯團
香煎野生三文魚
生果: 蜜瓜波波